ෂෙන්සෙන් Xinye බුද්ධි කාඩ් කම්පැනි ලිමිටඩ් වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

හදුනා ගැනීෙම් ස්වර්ණාභරණ ඇමිණුම්
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!