ෂෙන්සෙන් Xinye බුද්ධි කාඩ් කම්පැනි ලිමිටඩ් වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ඉහළ උෂ්ණත්වය ගැනීෙම් ටැග්
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!